PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1.  Chức năng:

Phòng Kế hoạch - Tài chính có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác kế hoạch, quản lý hoạt động tài chính, tài sản, chế độ kế toán. Thực hiện quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của Nhà trường theo đúng quy định pháp luật

2.Nhiệm vụ:

- Thực hiện công tác chính trị tư tưởng tại phòng.

- Lập và thực hiện kế hoạch được duyệt về thu, chi tài chính năm.

- Theo dõi việc thực hiện công tác tài chính đối với các hợp đồng đào tạo, liên kết đào tạo, thực hành, thực tập.

- Thực hiện thanh lý hợp đồng thỉnh giảng giáo viên.

- Chủ trì xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm.

- Thực hiện chi lương và phụ cấp theo quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định hiện hành.

- Kiểm tra, giám sát quá trình thu - chi, thanh - quyết toán các nguồn kinh phí hoạt động mua sắm, xây dựng, sửa chữa.

- Tổ chức thực hiện công tác kế toán của nhà trường. Hướng dẫn chế độ kế toán và các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính; kiểm tra tài chính đối với các đơn vị trực thuộc Nhà trường.

- Căn cứ dự toán được giao và kế hoạch công tác của các đơn vị, cân đối sắp xếp nhu cầu chi tiêu, trình Hiệu trưởng ký thông báo kinh phí các đơn vị được sử dụng trong năm tại Hội nghị Tài chính hàng năm.

- Đáp ứng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, công tác thanh tra, kiểm tra.

- Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định. Quản lý tài chính, tài sản của Nhà trường. Sử dụng tài sản do nhà trường giao có hiệu quả.

- Thực hiện công khai tài chính theo quy định hiện hành.

- Chủ trì phối hợp với Phòng Quản trị thiết bị - Cơ sở vật chất trong công tác mua sắm, sửa chữa trang thiết bị và các đơn vị trực thuộc kiểm kê, thanh lý tài sản theo quy định.

- Thường trực hội đồng mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng ký ban hành, sửa đổi các quy định, quy trình quản lý thuộc chức năng của phòng (nếu có)

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ liên hệ

1

Đặng Trần Trung

PhóTrưởng P.KH-TC

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

Hồ Ngọc Thanh

Nhân viên P.KH-TC

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3

Huỳnh Thanh Hằng

Thủ quỹ

P.KH-TC

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4

Nguyễn Thị Hồng Tuyến

Nhân viên P.KH-TC

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5

Trần Thị Thu Hà

Nhân viên P.KH-TC

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6

Bốc Hoàng Nam

Nhân viên P.KH-TC

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

Trung tâm đào tạo lái xe

LAIXE

Tuyển sinh các lớp ngắn hạn

Đăng ký trực tuyến

KTKT-Q12 qua kênh báo chí

Kênh Youtube

 

Facebook Like Box

 
You are here  : Home Giới Thiệu Các phòng ban Phòng kế hoạch tài chính
-->